Jesteś w: Start / Projekty

 

PROJEKTY:

 

Europejski projekt Premium Light Pro ma na celu poszukiwanie rozwiązań oraz wsparcie rozwoju skutecznej polityki, tak, aby ułatwić wdrożenie efektywnych systemów oświetlenia nowej generacji. Projekt ma dotyczyć oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w prywatnym i publicznym sektorze usług. Projekt ma wspierać rozwój energooszczędnego oświetlenia w kontekście polityki na szczeblu UE, w tym wdrażaniu nowych rozwiązań w zakresie ekoprojektu i etykietowania, dyrektywy EPBD i innych instrumentów politycznych.


Euro Topten Act - jest to już czwarta edycja projektu realizowanego przy wsparciu UE.  Głównym efektem projektu jest serwis konsumencki prowadzony na stronach internetowych www.topten.info.pl.


Market Watch. Involvement of Civil Society in Market Surveillance of Ecodesign and Energy Labelling - projekt ma ścisły związek z dwoma dyrektywami dot. efektywności energetycznej - Ecodesign oraz o etykietowaniu urządzeń. Łączny potencjał oszczędności zapisany w dyrektywach wynosi 900 TWh energii finalnej do 2020 r. Warunkiem osiągnięcia założeń obu dyrektyw jest wypełnianie ich postanowień. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały iż nadzór rynku jest niedostateczny (raport ATLETE). Również nie wszystkie informacje zawarte na etykietach są zgodne z prawdą. Ogólnym celem projektu jest umożliwienie budowania potencjału w tej dziedzinie i odegrania dodatkowej roli poprzez podnoszenie świadomości konsumentów, stymulowanie organów publicznych, prowadzenie własnych działań weryfikacyjnych, komunikaty do mediów i opinii publicznej. Projekt uzyskał finansowanie ze środków Intelligent Energy-Europe. Będzie realizowany przez 36 miesięcy (01/04/2013 - 31/03/2016). Zapraszamy na nasz portal www.market-watch.pl


Efficiency 2.1. New media for top informed consumers regarding sustainable and energy efficient products - projekt jest niejako kontynuacją działań podejmowanych podczas realizacji trzech edycji Topten. Główną ideą projektu jest wsparcie konsumentów w wyborze sprzętu energooszczędnego. Będzie to możliwe dzięki aplikacji na urządzenia mobilne (smartphony/iphony/tablety), która po zeskanowaniu kodu kreskowego będzie wyświetlać informacje niezbędne do podjęcia decyzji o zakupie (w tym porównanie produktów ze sobą - podobnie, jak ma to miejsce w Topten). Aplikacja będzie zawierać również poradnik użytkownika ze wskazówkami - m.in. w jaki sposób oszczędzać energię, jak użytkować urządzenie by zużywało jak najmniej energii. Głównym kanałem dystrybucji informacji o projekcie oraz aplikacji będą media społecznościowe (Facebook, Twitter). Projekt uzyskał finansowanie ze środków Intelligent Energy-Europe i będzie realizowany przez 30 miesięcy (01/04/2013 - 30/09/2015). Zapraszamy na portal projektu www.ecogator.fewe.pl


CombinES- Combining energy services with subsidy schemes to finance energy efficiency in Central Europe ułatwi w Polsce łączenie usług energetycznych z systemami dotacji finansującymi działania służące poprawie efektywności energetycznej >>>


Euro Topten Max - maximising TopTen communication on top runner product - jest to już trzecia edycja projektu realizowanego przy wsparciu  UE.  Głównym efektem projektu jest serwis konsumencki prowadzony na stronach internetowych www.topten.info.pl.


Euro Topten Plus - rozszerzenie i wzmocnienie europejskiej inicjatywy promowania najbardziej efektywnych energetycznie urządzeń i produktów powszechnego użytku – serwis konsumencki prowadzony na stronach internetowych www.topten.info.pl będący efektem projektu realizowanego pod patronatem UE – Intelligent Energy Europe  >>>


PERformance Risk MANagment for ENergy efficiency projects through Training PERMANENT finansowany ze środków Intelligent Energy Europe (strona projektu). Projekt jest próbą otwarcia rynku na usługi typu ESCO i finansowania przez trzecią stronę poprzez przekazanie wiedzy o dobrowolnych, międzynarodowych standardach dla tego rodzaju działalności zawartych w dokumentach opracowanych przez Efficiency Valuation Organization >>>


PEMP - portal efektywności energetycznej w napędach elektrycznych (www.portal.pemp.pl), którego celem było dostarczanie wiedzy użytkownikom napędów elektrycznych dla umożliwienia im przygotowania i przeprowadzenia we własnym zakresie projektów związanych z modernizacją użytkowanych przez nich napędów elektrycznych. Portal miał zachęcać do zrównoważonego gospodarowania energią elektryczną i realizacji inwestycji energooszczędnych, wpływając na aktywny udział grup odbiorców portalu w działaniach na rzecz ochrony środowiska  >>>


Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi (www.energiaisrodowisko.pl). Celem projektu było stworzenie i funkcjonowanie komplementarnego systemu informacji i edukacji na rzecz zrównoważonego gospodarowania energią, skierowanego zarówno do samorządów, jak i rozproszonych podmiotów gospodarczych lokalnych społeczności >>>


Opracowanie modelu gminnej strategii klimatyczno-energetycznej dla lokalnej polityki energetycznej i ekologicznej (Development of climate  energy model for local energy and environmental policies) >>>


Ocena istniejących i propozycja nowych mechanizmów poprawy efektywności energetycznej i zastosowanie czystych, w tym odnawialnych, źródeł energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych (Assessment of the existing and proposal of new mechanisms to improve efficiency of energy use and to promote respective energy sources in single-family residential buildings) >>>


PEPESEC – Partnerstwo w planowaniu energetycznym narzędziem kreowania zrównoważonej gospodarki energetycznej na poziomie lokalnym (www.pepesec.eu). Zadaniem projektu jest zebranie dotychczasowych doświadczeń i narzędzi oraz ich praktyczne wykorzystanie w planowaniu energetycznym. Innowacja polega na równoległym prowadzeniu prac w tym zakresie przez samorządy lokalne z różnych państw europejskich, ciągłej wymianie doświadczeń oraz wzajemnym wspieraniu i inspiracji w rozwiązywaniu problemów. Projekt rozpoczął się w styczniu 2008 r. i trwał do czerwca 2010 r.


Sustainable Energy Promotion in Poland (Zrównoważone Promowanie Energii w Polsce) - Projekt kierowany był do szeroko rozumianego społeczeństwa, władz samorządowych gmin, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Realizowany był we współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym - Okręgiem Górnośląskim, Koalicją Klimatyczną oraz INFORSE-Europe (duńska organizacja pozarządowa popierająca wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w celu ochrony środowiska). Projekt był dofinansowany ze środków Europejskiej Fundacji Klimatycznej UE (European Climate Foundation). Realizacja trwała od 1 września 2008 r. do marca 2009 r. Realizacja projektu była również powiązana z uczestnictwem PKE/FEWE w XIV Konferencji Klimatycznej (COP 14) organizowanej w grudniu 2008 roku w Poznaniu, będącej ważnym etapem w procesie negocjacji w sprawie międzynarodowego porozumienia klimatycznego, które ma zostać zawarte w Kopenhadze w 2009 r. 

SEC–BENCH. Miasta/gminy zrównoważonej energii – Benchmarking wskaźników energii i ochrony klimatu Ziemi na portalu internetowym. Projekt SEC–BENCH demonstruje wskaźniki do ocen i porównań efektów planów energetycznych miast/gmin oraz monitorowania ich realizacji. Miasta/gminy stawiając w planach cele i monitorując ich osiąganie będą mogły konfrontować je z zestawem wskaźników (benchmarking), co pozwoli na ocenę własnych działań, pozycji w stosunku do innych miast i wypełniania zobowiązań prawnych krajów członkowskich i Unii Europejskiej. Projekt rozpoczął się w listopadzie 2007 r.


"3-NITY" – Trójrodzajowe podejście do planowania energetycznego i zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym (www.ieeprojects.net/treenity.html). Głównym celem projektu było zademonstrowanie, że zrównoważony rozwój gospodarki energetycznej w gminach może być zrealizowany w praktyce bez znaczących dodatkowych kosztów i zasobów ludzkich. Będzie to możliwe dzięki włączaniu się podmiotów w proces planowania energetycznego i jakościowego zarządzania energią na poziomie gminy. Projekt trwał 30 miesięcy i zakończył się w sierpniu 2008 r.


4EM-MCP - Program promujący energooszczędne elektryczne układy napędowe w nowych krajach członkowskich UE i w krajach kandydujących – jednym z priorytetów tego programu jest promowanie energooszczędnych elektrycznych zespołów napędowych. Uruchomiony w UE-15 Program Motor Challenge ma na celu wspieranie przedsiębiorstw przemysłowych, dążących do poprawy efektywności zużycia energii elektrycznej w układach napędowych – układach sprężarek, wentylatorów oraz pomp, a także w układach chłodniczych i napędach mechanicznych. Projekt trwał 2 lata (2006-2008).


COOLREGION – Efektywne energetycznie chłodzenie i klimatyzacja w budynkach (www.coolregion.info) w regionach Europy Centralnej i Północnej był odpowiedzią na ciągle rosnące w Europie zapotrzebowanie na energię do celów klimatyzacji i chłodnictwa w budynkach. Głównym zadaniem projektu było więc rozpowszechnienie wiedzy na temat dostępnych technik i sposobów ograniczenia zapotrzebowania na energię do celów klimatyzacji i chłodnictwa w budynkach. Projekt został zakończony w kwietniu 2009 r.


Zarządzanie energią i środowiskiem w budynkach użyteczności publicznej w województwie śląskim (www.eis.slask.pl) – był to międzynarodowy projekt realizowany przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii przy współpracy z niemiecką firmą konsultingową Gertec GmbH Ingenieurgesellschaft w Essen finansowany przez rząd Północnej Nadrenii-Westfalii, WFOŚiGW w Katowicach, International Centre for Sustainable Cities wspólnie z Central and Eastern European Branch, Canadian International Development Agency. Celem projektu była poprawa zarządzania energią i środowiskiem w budynkach użyteczności publicznej. W projekcie uczestniczyło 19 jednostek samorządu terytorialnego z województwa śląskiego (urząd marszałkowski, starostwa powiatowe, urzędy gminne). Projekt zakończył się w październiku 2004 r.


RETScreen® International – jest jednym z narzędzi wykorzystywanym w prowadzeniu szkoleń e-learningowych. Na terenie Polski szkolenia dla użytkowników narzędzi RetScreen® prowadzi FEWE, które jest autorem tłumaczeń materiałów edukacyjnych, które są dostępne na stronie www.retscreen.net oraz www.oze.info.pl. Jest to narzędzie o rozbudowanych możliwościach, które na bardzo ważnym etapie planowania wstępnego jest nieocenioną pomocą przy rozpatrywaniu energooszczędnych i odnawialnych technologii energetycznych. Dzięki przeprowadzonej symulacji narzędzia te w znaczący sposób przyczyniają się do zmniejszenia kosztów potencjalnych projektów, gdyż użytkownik jest w stanie wykonać niskim kosztem wysokiej jakości wstępne studium wykonalności.


Budowanie koalicji i sieci partnerskiej na rzecz promocji odnawialnych źródeł energii. W ramach projektu zostały podjęte różnorakie działania w zakresie promocji odnawialnych źródeł energii wśród partnerów społecznych, głównie samorządów terytorialnych, podmiotów gospodarczych, społecznych, mieszkańców miast i gmin. Projekt realizowano głównie w województwie śląskim (niektóre rezultaty dostępnie w serwisie internetowym www.oze.info.pl). Czas realizacji projektu: grudzień 2005 – sierpień 2006.

This is WhiteBlack Plone Theme